Gedeputeerde Staten van Gelderland torpederen eigen duurzame energiedoelstellingen

Onverwachte wending proces ondermijnt vertrouwen in overheid

Zwolle, 7 juni 2024 – Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben afgelopen week besloten dat windpark Horst en Telgt maar vijf in plaats van zeven windturbines mag realiseren. Dit tot grote verbazing van de initiatiefnemers, Energiecoöperatie Veluwe-Energie en ontwikkelaar Prowind, aangezien het provinciale beleid en de uitgevoerde onderzoeken aantonen dat zeven windturbines aanvaardbaar en noodzakelijk zijn.

Zeven windturbines aanvaardbaar en noodzakelijk

Met de Regionale Energiestrategie werkt de provincie Gelderland aan het opwekken van duurzame energie op land. Om genoeg duurzame energie in de regio Noord-Veluwe op te kunnen wekken, heeft de provincie in april beleid over de wespendief en windturbines vastgesteld. Windpark Horst en Telgt voldoet aan de eisen die in het beleid zijn gesteld waardoor er ruimte ontstaat voor windturbines. Toch kiezen Gedeputeerde Staten er op het laatste moment voor om de twee oostelijke windturbines te laten vervallen omdat men meent dat vijf windmolens landschappelijk beter past.

Windpark maakt plannen mogelijk voor nieuw bedrijventerrein en woningbouw

Windpark Horst en Telgt draagt bij aan ongeveer 20% van de duurzame energieafspraken van Gelderland. De opgewekte lokale energie zal, ondanks de netcongestie, onder andere zorgen voor duurzame stroom voor een nog te bouwen nieuwbouwwijk en bedrijventerrein.

Ton Hardeman, penningmeester Veluwe-Energie: ‘Met windpark Horst en Telgt kunnen we de energievoorziening in Ermelo een flinke boost geven. We begrijpen niet waarom Gedeputeerde Staten nu aan het eind van dit lange proces toch voor vijf windturbines heeft gekozen. Dit gaat ook ten koste van de financiële participatie voor de omgeving. De omgeving kan financieel meeprofiteren van de energieopbrengst van het windpark en voor 50 % eigenaar worden. Ook komt er een omgevingsfonds voor projecten in de omgeving van het windpark.’

In december 2023 gaven Gedeputeerde Staten nog aan: ‘bij de vaststelling van het voorkeursalternatief heeft het college aangegeven dat met een opstelling van 5 + 2 turbines en de voorgestelde milieunormen sprake is van een evenwicht waarbij de (negatieve) effecten voor mens en natuur zo veel mogelijk worden beperkt en de duurzame energieopbrengst zo hoog mogelijk is.’*

Concreet houdt dit in dat om eventuele overlast te beperken, de initiatiefnemer zelf strengere geluidsnormen heeft voorgesteld, 45 dB Lden, 2 dB Lden lager dan het eerder geldende 47 dB Lden-geluidsniveau. Verder is er vrijwel geen slagschaduw en wordt er een app ontwikkeld om klachten snel te melden en te registreren.

Thijs Afman, directeur Prowind: “We hebben met verbazing en teleurstelling het besluit ontvangen van Gedeputeerde Staten. Met twee windturbines minder, komen de regionale energiedoelstellingen (RES) flink onder druk te staan en dit roept ook vragen op. Want waar komen deze windturbines dan wel te staan in Gelderland? En zijn deze landschappelijk mooier dan de twee nu geschrapte windturbines? Ook gaat dit besluit ten koste van de duurzame belangen en ambities in deze regio.”

Toch zeven windturbines

De initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie hebben ondanks het besluit van Gedeputeerde Staten nog steeds de ambitie om zeven windturbines te realiseren. De komende periode zullen ze hierover in overleg gaan met de provincie Gelderland en Provinciale Staten.

————————————————————————————–

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Thijs Afman, Directeur Prowind

E-Mailadres: Afman@prowind.com