Privacyverklaring

Gegevensbeschermingsverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons nauw aan het hart. Uiteraard nemen wij de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht. Onderstaand zouden wij u over de gegevensbescherming en ook over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens door ons internetaanbod willen informeren.

 1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

Prowind GmbH

Lengericher Landstr. 11b

D-49078 Osnabrück

Tel.: +49 (0)541/ 600 29-0
Fax: +49 (0)541/ 60029-29
E-mail: info@prowind.com

Directeur: Johannes Busmann

2.1. Verzameling, verwerking, gebruik en opslag van uw gegevens

U kunt aan deze website voor informatieve doeleinden een bezoekje brengen zonder persoonsgegevens in te voeren. In dit geval worden enkel en alleen gegevens via de toegang (zogenaamde „logfiles“; meer gedetailleerde informatie hierover in alinea 2.2) verzameld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring vernoemde doeleinden. Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers daarom in principe alleen voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een goed functionerende website en van onze inhoud en diensten noodzakelijk is. Een overmaking van uw persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats. Wij slaan uw gegevens op en geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven hebt,
 • de verwerking voor de afwikkeling van een met u afgesloten contract noodzakelijk is,
 • de verwerking voor de nakoming van een wettelijke verplichting noodzakelijk is en/of
 • de verwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is en er geen reden bestaat voor de veronderstelling dat u een overwegend te beschermen belang bij de niet-overmaking van uw gegevens hebt.

2.2 Verzameling, verwerking, gebruik en opslag van Logfiles

Ons systeem registreert bij elke oproep van onze website geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer, zogenaamde „logfiles“. De logfiles kunnen ook IP-adressen of andere gegevens bevatten die een toewijzing aan een gebruiker mogelijk maken. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de link naar de website, van welke de gebruiker op de website geraakt, of de link, naar welke de gebruiker overgaat, persoonsgegevens bevat. De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem tijdelijk opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats. De opslag in logfiles gebeurt om de functionaliteit van de website te vrijwaren. Bovendien dienen de gegevens voor ons voor een optimalisatie van de website en ter vrijwaring van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logfiles is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (AVG). De gegevens en logfiles worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling daarvan te bereiken. Ingeval van de registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

 1. Uw rechten als betrokkene

3.1. Overzicht van uw rechten als betrokkene

Via de aangegeven contactgegevens van onze gegevensbeschermingscoördinator(en) kunt u te allen tijde volgende rechten doen gelden:

 • inlichtingen over uw bij ons opgeslagen gegevens en over de verwerking daarvan
 • correctie van onjuiste persoonsgegevens
 • schrapping van uw bij ons opgeslagen gegevens
 • beperking van de gegevensverwerking voor zover wij uw gegevens op grond van wettelijke plichten nog niet mogen wissen
 • bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en
 • overdraagbaarheid van gegevens voor zover u met de gegevensverwerking ingestemd hebt of een contract met ons afgesloten hebt.

Voor zover u uw toestemming gegeven hebt, kunt u deze te allen tijde met het oog op de toekomst herroepen.

U kunt zich te allen tijde met een klacht tot de voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit richten. De voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit richt zich naar de provincie van uw woonplaats, uw werk of de vermoedelijke schending. Een lijst met de toezichthoudende autoriteiten (voor niet-openbare ruimtes) met adres vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

3.2. Uw rechten als betrokkene (uitvoerig)

Recht op informatie (art. 15 AVG)

Wij moeten u er inlichtingen over verstrekken, of wij gegevens over uw persoon verwerken. Bij een dergelijke verwerking moeten wij o.a. uiteenzetten, voor welke doeleinden de verwerking plaatsvindt, welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt worden, aan wie gegevens mogelijkerwijs overgemaakt worden en voor welke duur een opslag van de gegevens plaatsvindt.

Correctie (art. 16 AVG), bezwaar (art. 21 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Indien u vaststelt dat wij persoonsgegevens verwerken die niet correct of onvolledig zijn, mag u natuurlijk een correctie eisen. Evenzeer kunt u om bijzondere redenen bezwaar tegen de verwerking en, voor zover dit gemotiveerd is, de beperking van de verwerking eisen.

Schrapping (art. 17 AVG) en gegevensportabiliteit (art. 20 ACG)

Voor het geval dat persoonsgegevens door ons o.a. ongegrond of na het wegvallen van het doel verwerkt worden, kunt u de schrapping daarvan eisen. Verder hebt u het recht om alle informatie, die u aan ons overgemaakt hebt, in een gestructureerd, courant en door een machine leesbaar formaat van ons te krijgen.

Om de persoonsrechten beter te begrijpen en gemakkelijker leesbaar te maken, werden deze door ons hier in gedeelten samengevat. Gelieve u desgewenst te informeren op (originele tekst: link naar http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) of u direct tot onze gegevensbeschermingscoördinator te richten.

Zonder dat u daarbij kosten oploopt, kunt u te allen tijde op uw rechten betreffende de gegevensbescherming beroep doen. Onze gegevensbeschermingscoördinator zal ieder verzoek individueel toetsen en beantwoorden.

 1. Gebruikmaking van Webtracking-diensten, Google Maps en Youtube

4.1. Cookies

Zoals tal van andere websites maken wij ook gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een websiteserver aan uw harde schijf overgedragen worden. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals bv. IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet gebruikt worden om programma’s te starten of om virussen aan een computer over te dragen. Aan de hand van de in cookies aanwezige informatie kunnen wij voor u de navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk maken.

In geen geval worden de door ons geregistreerde gegevens aan derden doorgegeven of zonder uw toestemming een koppeling met persoonsgegevens tot stand gebracht.

Natuurlijk kunt u onze website in principe ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig zodanig ingesteld, dat ze cookies accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser deactiveren. Gelieve gebruik te maken van de hulpfuncties van uw internetbrowser om te vernemen, hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Gelieve in acht te nemen dat bepaalde functies van onze website mogelijkerwijs niet functioneren als u het gebruik van cookies gedeactiveerd hebt.
4.2. Google Universal Analytics met IP-anonimisering

Over Google Universal Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics met IP-anonimisering, een internetanalysedienst van de firma Google Inc. („Google“). Google Universal Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“ – tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Enkel en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Universal Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun volledige omvang gebruik zult kunnen maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert.
U kunt de registratie door Google Universal Analytics verhinderen doordat u op volgende link klikt. Er wordt een Opt-Out-cookie achtergelaten die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website: Google Analytics deaktivieren

Meer gedetailleerde informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij vestigen er uw aandacht op dat op deze website Universal Analytics met de code „ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true);“ uitgebreid werd om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamd IP-Masking) te garanderen.
4.3 Gebruik van Google-Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden er door Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers verzameld, verwerkt en benut. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u uit de Google-gegevensbeschermingsaanwijzingen opmaken. Daar kunt u in het gegevensbeschermingscenter ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen.

Uitvoerige handleidingen voor het beheer van de eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

4.4 Geïntegreerde Youtube-video’s

Op enkele van onze websites integreren wij Youtube-video’s. Exploitant van de betreffende plugin’s is de firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (VS). Wanneer u aan een website met de YouTube-plugin een bezoekje brengt, wordt er een verbinding met servers van Youtube tot stand gebracht. Daarbij wordt Youtube meegedeeld, aan welke webpagina’s u een bezoekje brengt. Wanneer u in uw Youtube-account ingelogd bent, kan Youtube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. Dit verhindert u doordat u vooraf uit uw Youtube-account uitlogt.

Wordt er een Youtube-video gestart, dan maakt de provider gebruik van cookies die aanwijzingen over het gebruikersgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma gedeactiveerd heeft, zal ook bij het bekijken van Youtube-video’s met dergelijke cookies geen rekening moeten houden. Youtube laat echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruiksinformatie achter. Wenst u dit te verhinderen, dan moet u het opslaan van cookies in de browser blokkeren.

Bijkomende informatie over de gegevensbescherming bij „Youtube“ vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 1. Koppeling met andere websites

Deze website kan links naar andere websites omvatten. In het bijzonder bevinden er zich op onze website links naar onze aanwezigheid in Social-Media op het internet (Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing en Youtube). De hier beschreven gegevensbeschermingsverklaring geldt voor deze websites echter niet. Wij verzoeken u, aan deze websites direct een bezoekje te brengen om daar informatie over de gegevensbescherming, de veiligheid, de registratie van gegevens en de voorschriften over het doorgeven van gegevens te krijgen. De verantwoordelijke instantie kan voor maatregelen, die van deze websites uitgaan, of voor de inhoud daarvan niet aansprakelijk gesteld worden.

 1. Gegevensveiligheid

Wij treffen maatregelen om uw persoonsgegevens tegen onopzettelijk verlies en onbevoegde toegang, gebruik, aanpassing of overmaking te beschermen. Gegevens worden door middel van een codering op een veilige manier doorgezonden en – voor zover er een opslag plaatsvindt – op veilige gegevensservers opgeslagen. Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van met de actuele stand van de techniek overeenstemmende coderingsprocedures (bv. SSL) via HTTPS. Aanvullend voorzien wij bijkomende informatieveiligheidsmaatregelen die een toegangscontrole, een dwingende fysieke beveiliging en een gekwalificeerde informatieverzameling, -opslag en –verwerking omvatten.

 1. Gegevensbeschermingscoördinator

Gelieve u bij alle vragen over de gegevensbescherming die met onze website te maken hebben of om uw persoonsrechten te doen gelden aan onze gegevensbeschermingscoördinator te richten:

Frau Tania Brüdern

C/o Prowind GmbH

Lengericher Landstraße 11 b

D-49078 Osnabrück

Tel.: +49 (0)541/ 600 29-20
Fax: +49 (0)541/ 60029-29

datenschutz@prowind.com

Wij zouden met deze gegevensbeschermingsverklaring voor de noodzakelijke transparantie bij de gegevensverwerking bij een bezoek aan www.prowind.com willen zorgen en op deze manier ook onze informatieplicht willen nakomen. Gelieve niet te aarzelen, contact met ons op te nemen indien wij daarin niet geslaagd zijn.

Voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit

U kunt zich natuurlijk ook te allen tijde tot de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming, de „gemachtigde voor de gegevensbescherming in de Duitse deelstaat Nedersaksen“ (Prinzenstraße 5,  D-30159 Hannover) richten.

Voor bijkomende informatie en de actuele contactgegevens verwijzen wij naar de website: www.lfd.niedersachsen.de (e-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de).

Actualiteit

Wij optimaliseren continu ons internetaanbod en al naar behoefte voeren wij technische wijzigingen door. Wij behouden ons het recht voor, deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen opdat ze steeds aan de actuele wettelijke eisen voldoet of om wijzigingen van onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring op te nemen, zo bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe services. Wij vestigen er om deze reden uitdrukkelijk de aandacht op dat onze gegevensbeschermingsverklaring telkens alleen in de op het tijdstip van uw bezoek actuele versie geldig is.

Laatste update: 24.05.2018

Diese Seite nutzt “IP2Location” Daten, erhätlich über den folgenden Link http://lite.ip2location.com.