Idee voor vier windmolens langs de A1 in Deventer: met lokale betrokkenheid én professioneel

Om de klimaatdoelstellingen te halen, hebben de provincie Overijssel en de gemeente Deventer allebei gebieden aangewezen waar misschien windmolens kunnen komen: zoals langs de A1 in Deventer. De gemeente heeft hierover op 26 maart een besluit genomen en dit 28 maart gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat bedrijven en lokale organisaties voorstellen doen voor windmolens in deze gebieden. Daarom zijn de Deventer Energiecoöperatie, Coöperatie LochemEnergie en de ervaren windenergie-bedrijven Prowind en Pure Energie de samenwerking aangegaan. Hun idee voor de vier windmolens heet: Windpark Deventer A1.

Als er windmolens komen in Deventer, dan willen de initiatiefnemers dat de omgeving hierover kan meedenken en er wat aan heeft. En het moet ook professioneel worden aangepakt: de expertise van Prowind en Pure Energie draagt hieraan bij. Op 28 en 29 maart krijgt de omgeving een brief en een folder over het idee voor de vier windmolens. De initiatiefnemers zullen begin april een eerste voorstel indienen bij de provincie: een principeverzoek. Op woensdag 17 april is er een inloopbijeenkomst waarbij omwonenden in gesprek kunnen gaan met de initiatiefnemers.

Mogelijke posities voor de vier windmolens

Er lijkt ruimte voor twee windmolens ten noorden van de A1 tussen Colmschate en Bathmen. En daarnaast voor twee windmolens ten zuiden van de A1 naast afslag 24 (Deventer-Oost). Op de afbeelding zijn binnen de gele ovalen met groene stippen vier windmolens ingetekend. Dit zijn mogelijke posities voor de windmolens. De uiteindelijke posities kunnen worden bepaald na uitgebreid onderzoek.

De beoogde locatie, de groene stippen zijn windmolens.

 De twee coöperaties zorgen voor lokale betrokkenheid

De gedachte van de Deventer Energiecoöperatie en Coöperatie LochemEnergie (ook initiatiefnemer omdat het gebied bij de grens met Lochem ligt) is: “als er windmolens komen, dan zoveel mogelijk lokaal.” Dat betekent bijvoorbeeld dat de omgeving meedenkt bij het uitwerken van de plannen. Zo moeten er meerdere uitgebreide onderzoeken worden gedaan. Naar aanleiding hiervan kan nog het nodige veranderen. Waar mogelijk nemen de initiatiefnemers vragen, wensen en suggesties van de omgeving in de onderzoeken mee.

Daarnaast is de insteek van de Deventer Energiecoöperatie en Coöperatie LochemEnergie dat ze gezamenlijk voor 50% eigenaar worden van het windpark. Inwoners van de gemeente Deventer en de gemeente Lochem kunnen lid worden van de coöperaties en zo invloed hebben op wat er met de opbrengsten wordt gedaan. Ook kunnen ze straks via de coöperaties mee-investeren in de windmolens. Daarnaast zijn er andere manieren om ervoor te zorgen dat de inwoners van Lochem en Deventer ook ‘de lusten’ krijgen. Er wordt bijvoorbeeld een omgevingsfonds aangeboden en er zijn mogelijkheden zoals vergoedingen voor direct omwonenden. Samen met de omgeving kijken de vier initiatiefnemers wat het beste aansluit bij de lokale wensen.

Jarenlange ervaring

De windenergie-bedrijven Prowind en Pure Energie hebben jarenlange ervaring met het bouwen van windmolens en alles wat hiervoor nodig is, zoals uitgebreide onderzoeken. Daarbij is Pure Energie de bouwer van de twee bestaande windmolens in Deventer: Windpark Kloosterlanden. Het is het eerste windpark waarvan een energiecoöperatie en een windenergie-bedrijf samen eigenaar werden. Doordat de energiecoöperaties en windenergie-bedrijven samen de bal oppakken, komt er straks een professioneel plan en een goede uitvoering ervan- met veel aandacht voor lokale behoeften. Er zijn goede ervaringen met dit soort samenwerkingen.

In gesprek met de omgeving: 17 april inloopbijeenkomst

Op 28 maart en 29 ontvangt de omgeving een brief en een folder. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en de lokale politiek worden geïnformeerd. Op 17 april is er van 15.00 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in de Ichthuskerk (Holterweg 106 in Colmschate) waarbij alle geïnteresseerden welkom zijn. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen ze in gesprek gaan met de initiatiefnemers, en vragen en zorgen persoonlijk delen. Er is een aantal borden met informatie en realistisch ingetekende beelden van hoe de windmolens op de twee plekken langs de A1 eruit kunnen zien (visualisaties). Deze realistische beelden en meer informatie over het windpark, waaronder een videopresentatie en veelgestelde vragen, zijn te vinden op de website van het windpark: www.windparkdeventerA1.nl.

Vervolg

Begin april willen de vier initiatiefnemers een eerste voorstel, een principeverzoek, voor het windpark indienen bij de provincie. De provincie zal dan een inschatting geven of ze wil meewerken aan het initiatief. Als die inschatting positief is, zullen de initiatiefnemers in samenwerking met de betrokken overheden verdere stappen zetten. Zo wordt de omgeving inhoudelijk betrokken bij het uitwerken van de plannen voor de vier windmolens en de verdeling van de lusten. Dit gebeurt onder andere via een omgevingsraad. Voor en tijdens de inloopbijeenkomst wordt de omgeving gevraagd zich aan te melden voor deze omgevingsraad. Dit kan via info@windparkdeventerA1.nl.

 

 

Duurzaam waarde creëren

Duurzaam waarde creëren

Thijs Afman, directeur van Prowind B.V. werkt al meer dan 20 jaar in de windbranche. ‘In Nederland zijn de locaties voor het opwekken van windenergie beperkt. Om de nog beschikbare ruimte optimaal te kunnen benutten, denken we bij Prowind creatief na over de mogelijkheden voor het opwekken, opslaan en delen van duurzame energie om zo de energietransitie verder te helpen. Dit vraagt om maatwerk, creativiteit en veel flexibiliteit. Niet alleen van ons, maar ook van de omgeving, overheden, bedrijven en energie coöperaties waar we nauw mee samenwerken.’

Thijs: ‘Een mooi voorbeeld vind ik onze samenwerking met een bedrijvenvereniging en tevens initiatiefnemer van een nieuw bedrijvenpark. Zij zien een windpark als een randvoorwaarde voor stabiele economische groei en behoud van werkgelegenheid in hun gemeente. Ons gezamenlijke doel is om het bedrijvenpark toegang te geven tot de duurzaam opgewekte energie van het windpark. Met een stroomcontract tussen het windpark en de aangesloten bedrijven is het mogelijk om de lokaal opgewekte stroom tegen een stabiele prijs in te kopen. Daarnaast zorgt een windpark voor CO2-reductie en voor blijvende werkgelegenheid in dit gebied.’

Lokale energie-hubs

‘Ook onderzoeken we bij Prowind de mogelijkheden van het creëren van lokale energie-hubs. Hierdoor wordt de synergie tussen een windpark, een bedrijvenpark en een gemeente nog sterker. Deze energie-hub zou kunnen bestaan uit een windpark, zonnepanelen op daken van bedrijven, een batterij voor opslag en een waterstofelektrolyser. Deze duurzame energieoplossingen voorzien samen in de groeiende energiebehoeften van het bedrijvenpark en de gemeente. De energie-hub zorgt voor een stabiele, duurzame energievoorziening, zonder netcongestieproblemen. Door gebruik te maken van de netaansluiting van het windpark kunnen we duurzame waarde creëren voor alle betrokken partijen.’

Prowind

Bij Prowind is geen project hetzelfde, want de komst van duurzame energieprojecten hebben altijd impact op een leefomgeving. Daarom steken we veel energie in de samenwerking met overheden, energiecoöperaties, bedrijven en omwonenden. Als mede-eigenaar van al onze projecten hebben we een gezamenlijk belang om hiervan een succes te maken. Als lid van LEO gaan we graag in gesprek met verschillende spelers en belanghebbenden over de ontwikkelingen en de uitdagingen en kansen in deze dynamische markt.

Samen met overheden, energiecoöperaties, bedrijven en omwonenden ontwikkelen, realiseren en beheren we wind op land projecten. In onze projecten integreren we deze projecten met oplossingen voor zon, waterstof en opslag. We denken altijd vooruit en bewegen mee met ontwikkelingen in de politiek en samenleving. Door buiten de kaders van de dynamische energiemarkt te zoeken naar kansen, kunnen we onze opdrachtgevers en de omgeving van projecten verrassen met creatieve oplossingen die duurzame waarde toevoegen en de lokale energietransitie verder brengen.

Natuurinclusief opwekken van zonne-energie

Energiecooperaties DeA en Energierijk Voorst en Prowind hebben bij Zonnepark Klarenbeek hard gewerkt aan een gezond evenwicht tussen het zonnepark, de planten en de dieren die leven op het terrein. Zo hebben we de goede inkomsten van vorig jaar gebruikt voor diverse verbeteringen.Voorbeelden zijn:​

  • Verbetering technische installatie van het zonnepark​
  • Dankzij onderzoeken, inspecties en evaluaties is er meer diversiteit aan bloemen, planten, dieren en insecten in het zonnepark
  • Samenwerking met de landschapsarchitect en de herder ​
  • Samenwerking met biologiestudenten​

👉 Klik hier voor de nieuwsbrief: 2311 Nieuwsbrief Zonnepark Klarenbeek DEF

Onderzoeken brengen effecten op omgeving van Windpark De Lutte in beeld

De Milieueffectrapportage van Windpark De Lutte wordt in opdracht van Prowind uitgevoerd door Adviesbureau Bosch en Van Rijn. Om helder uit te leggen wat de MER is, hebben we Lauran Cornax, projectleider van Bosch & Van Rijn gevraagd om wat te vertellen over de MER en zijn rol bij Windpark De Lutte.

Even voorstellen

Lauran Cornax werkt sinds 7 jaar bij Bosch & Van Rijn als projectleider en inhoudelijk adviseur voor planologische processen van zonne- en windenergieprojecten zoals Windpark De Lutte.

Lauran: ”Mijn belangrijkste doel als projectleider bij Bosch & Van Rijn is het bij elkaar brengen van alle benodigde informatie voor de Milieueffectrapportage (MER). Dit zijn onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw en de externe veiligheid. Maar ook onderzoeken we de mogelijke effecten van het windpark op de natuur en gezondheid, de bodem, grond- en oppervlaktewater, landschap en archeologie. In de Milieueffectrapportage staan daarnaast adviezen over hoe eventuele negatieve effecten van het windpark op de omgeving beperkt kunnen worden.”

Van onderzoeken naar voorkeursalternatief

“In de MER worden ook een aantal verschillende opstellingen van de windturbines (alternatieven) binnen het projectgebied onderzocht. Dit maakt het mogelijk om de milieueffecten van deze verschillende opstellingen in beeld te brengen en met elkaar te vergelijken. We doen deze onderzoeken voor drie verschillende opstellingen van de windturbines in De Lutte.”

”Op basis van informatie uit de MER, economische haalbaarheid, reacties uit de omgeving en de politiek en het advies van de provincie Overijssel kiest Prowind voor een voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief kan één van de onderzochte alternatieven zijn of een combinatie hiervan. Het VKA wordt op haar beurt ook onderzocht op de verschillende milieueffecten. Het voorkeursalternatief is de basis voor de vergunningaanvraag en het projectbesluit.”

Onafhankelijke partij

“Bosch & Van Rijn is een onafhankelijk adviesbureau voor duurzame energie en klimaatbeleid in Nederland. We hebben er geen zakelijk belang bij dat een project zoals Windpark De Lutte wordt gerealiseerd. Wel vinden we het heel belangrijk dat onze onderzoeken goed onderbouwd worden en helder weergeven wat de effecten van een windpark zijn op de omgeving.“

”Onze onderzoeken worden op verschillende momenten getoetst en beoordeeld door onder andere de Commissie MER, de provincie Overijssel (bevoegd gezag) en, wanneer men in beroep gaat, de Raad van State.”

Meer informatie: Bosch & Van Rijn, adviesbureau voor windenergie in Nederland (boschenvanrijn.nl)

REIJE versterkt lokaal eigendom in RES-regio Arnhem-Nijmegen

Vanaf de start van de RES heeft de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) besloten hier samen met andere energiecoöperaties actief een rol in te willen spelen in de RES-regio Arnhem-Nijmegen. Energie Samen spreekt met voorzitter Judith van de Geer over hoe ze dit hebben aangepakt.

Elke energieregio heeft vanuit het klimaatakkoord bepaalde doelstellingen geformuleerd. De invulling hiervan staat beschreven in hun Regionale Energiestrategie (RES). Een opgave die daarbij hoort, is het streven naar 50 procent lokaal eigendom van energieprojecten. Vanaf de start van de RES heeft de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) besloten hier samen met andere energiecoöperaties actief een rol in te willen spelen in de RES-regio Arnhem-Nijmegen. We spreken voorzitter Judith van de Geer over hoe ze dit hebben aangepakt.

Naast voorzitter van de REIJE is Judith bestuurslid van de samenwerkende energiecoöperaties in Gelderland: Energie Samen Gelderland. Ook werkt ze voor het Klimaatverbond, een ledenorganisatie van gemeenten, provincies en waterschappen die samen werken aan actief en impactvol klimaatbeleid.

Rijn en IJssel Energiecoöperatie
De REIJE bestaat nu 12 jaar. Aanvankelijk was het een kleine coöperatie met een beperkt aantal leden en taken: het ondersteunen van de verduurzaming van woningen door middel van het energieloket voor de gemeenten Rhenen, Renkum, Roosendaal en Arnhem. De REIJE ondersteunde inwoners van deze gemeenten bij de verduurzaming van hun huis, bijvoorbeeld met energiecoaches en warmtescans, en doet dat nog steeds.

Ook werd al snel ingezet op de ontwikkeling van een windenergieproject. Van de Geer: ‘De afgelopen tien jaar hebben we hier ons hard voor ingezet, waarbij we binnen de samenwerking met de projectontwikkelaar vooral de communicatie en het omgevingsmanagement hebben ingevuld. Afgelopen juni is het windpark geopend. Daarnaast hebben we drie zonneprojecten die dit najaar gerealiseerd worden.’

Lees verder: REIJE versterkt lokaal eigendom in RES-regio Arnhem-Nijmegen – Energie Samen

Bron: Energie Samen –  Schrijver: Jill de Boer

Raamovereenkomst adviesbureau Bosch & van Rijn

De mens kan in problemen denken of meteen in de zin van oplossingen handelen. Wij hebben altijd al een voorkeur voor de oplossingen gehad. Daarom hebben we in Emsdetten ook al sinds 2002 21 windenergie-installaties gerealiseerd. Daarbij moesten we tal van uitdagingen het hoofd bieden. Of het er nu om ging, de eisen in verband met de bescherming van bedreigde diersoorten te vervullen, tussen overheden en windenergieproviders te bemiddelen of een eenheid te vormen van sterk uiteenlopende karaktertypes zoals landeigenaren en aanwonenden.

Windpark Merzen: 180 meter hoog de toekomst in

Het windpark dat in het eerste kwartaal van 2016 in het westen van de gemeente in bedrijf werd gesteld, kreeg bij de doop de naam ‘Fahlen Knüven’. Om ervoor te zorgen dat de naam, die voor menig ander ongewoon klinkt, in goede herinnering blijft, zorgen vooral de vier geïnstalleerde windenergie-installaties van het type GE 2.5-120.
Met een naafhoogte van elk 120 m en een totale hoogte (inclusief rotorbladen) van 180 m genereren zij in de toekomst schone energie met een nominaal vermogen van in totaal 10 MW. Wie schone energie wil opwekken, moet natuurlijk ook van begin af aan schoon plannen.