Onderzoeken naar effecten op natuur en omgeving De Lutte

De onderzoeken naar de effecten op de natuur en de omgeving worden in opdracht van Prowind uitgevoerd door Adviesbureau Witteveen+Bos. Lisa Bovend’aerde, ecoloog van Witteveen+Bos vertelt graag iets over de onderzoeken en haar rol bij Windpark De Lutte.

Lisa: ‘Ik werk sinds 2019 voor Windpark De Lutte. Om een goed beeld te krijgen van de haalbaarheid van Windpark in De Lutte zijn we aan het begin van het project gestart met een quickscan van de omgeving. Hierbij is in kaart gebracht welke beschermde gebieden er zijn in het plangebied en welke beschermde soorten hier kunnen voorkomen.’

‘Een quickscan is nog niet gedetailleerd. Dit gebeurt pas tijdens de onderzoeken voor de milieueffectrapportage en voor het verkrijgen van de benodigde ontheffingen en vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.’

Onderzoeken voor de MER

‘Voor de MER maken we gedetailleerde stikstofberekeningen en onderzoeken we wat de effecten zijn van het toekomstige windpark op de vogels of vleermuizen in dit gebied. We onderzoeken de soorten vogels en vleermuizen, het aantal per soort, de vlieghoogte en hoe en wanneer ze van het gebied gebruikmaken. De informatie uit deze onderzoeken en onze aanbevelingen voor maatregelen om negatieve effecten op deze soorten te voorkomen/beperken, worden verwerkt in de milieueffectrapportage van Windpark De Lutte.’

Zoeken naar balans              

Lisa: ‘Een project als Windpark De Lutte is een puzzel. Het is continu zoeken naar een goede balans tussen het ontwikkelen en uitvoeren van een windpark en de impact die dit heeft op de natuur en de omgeving. Mijn belangrijkste doel is dat als het windpark er komt, dat dit dan zo min mogelijk negatieve impact heeft op de natuur en de omgeving.’

Voor meer informatie: Advies- en ingenieursbureau | Witteveen+Bos

Gedeputeerde Staten van Overijssel publiceert participatieplan en NRD van Windpark De Lutte

Aanleiding

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om medewerking te verlenen aan het project Windpark De Lutte. Op 8 december 2022 was er een startbijeenkomst hiervoor in het gebied. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 23 mei 2023 een besluit genomen over de volgende stap van de procedure. Wij vertellen u graag wat dit betekent.

Participatieplan

Prowind heeft, in afstemming met de provincie Overijssel en de gemeente Losser, een participatieplan opgesteld. In dit participatieplan is beschreven op welke momenten u wordt geïnformeerd over dit project en op welke manieren u wordt betrokken bij dit project of formeel kunt reageren. Hiermee weet u al vroeg wat u kunt verwachten en wanneer u kunt meepraten over het project.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Om het windpark straks te kunnen realiseren moet er een Milieueffectrapport (MER) opgesteld worden. De eerste stap in de procedure die daarbij hoort is een kennisgeving door het bevoegde gezag. Hiervoor is deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Bij het opstellen van de NRD is via de nieuwsbrief die door Prowind verstuurd wordt aan omwonenden gevraagd om input te leveren op de NRD. Hierop zijn een zestal reacties binnengekomen. Deze zijn meegenomen bij de afronding van de NRD. Een NRD is een soort plan van aanpak voor het op te stellen MER. Hierin wordt onder andere het volgende beschreven:

 • op welke wijze het MER wordt opgesteld
 • aan welke milieuaspecten deze wordt getoetst (bijvoorbeeld geluid, slagschaduw, veiligheid)
 • hoe de beoordeling van de milieuaspecten plaatsvindt en
 • welke alternatieven er worden afgewogen

Er worden in een NRD nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt. Het MER is bedoeld om verschillende varianten af te wegen op basis van de zowel positieve als negatieve te verwachten effecten, om zo tot een afgewogen voorkeur te komen als het gaat om de geplande inrichting.

Vervolgprocedure

Het Participatieplan en de NRD liggen gedurende zes weken ter inzage in de periode van 6 juni t/m 17 juli 2023. Iedereen kan in deze periode tegen deze stukken een zienswijze indienen. Ook worden onze wettelijke adviespartners en de commissie m.e.r. om advies gevraagd. Alle zienswijzen en adviezen die binnenkomen worden samengevat en beantwoord in een Nota van Antwoord. Deze Nota van Antwoord wordt vervolgens weer aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel voorgelegd ter besluitvorming. Na die besluitvorming wordt de Nota van Antwoord toegestuurd aan de zienswijzenindieners en de partijen die advies hebben ingediend. De binnengekomen zienswijzen en adviezen worden ook betrokken bij het opstellen van het MER.

Zienswijze indienen tegen het participatieplan en de NRD

Heeft u suggesties of opmerkingen voor het participatieplan? Of heeft u suggesties of opmerkingen met betrekking tot de NRD of de daarin benoemde alternatieven (binnen de genoemde kaders die in hoofdstuk 3 vermeld staan in de NRD)? Die kunt u indienen bij de Provincie Overijssel via onderstaande contactgegevens. Uw reactie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het project, meegenomen bij de inventarisatie van mogelijke oplossingen en/of de verdere uitwerking en invulling van de participatie. U kunt er daarnaast ook voor kiezen om een zienswijze in te dienen.

In de periode van 6 juni tot en met 17 juli 2023 zijn het participatieplan en de NRD digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar op:

 • Het gemeentehuis van Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
 • Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen via windparken@overijssel.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Concept Participatieplan en/of NRD Windpark de Lutte’. Het is ook mogelijk om schriftelijk uw reactie in te dienen bij:

 • Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
 • T.a.v. mevrouw I. Wolters
 • O.v.v. ‘Zienswijze Concept Participatieplan en/of NRD Windpark De Lutte’
 • Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Meer informatie?

 • Voor meer informatie over de inhoud van het plan, kunt u contact opnemen met Rolf Koster, de projectleider van Prowind: info@windparkdelutte.nl.
 • Voor meer informatie over lokaal eigendom, kunt u contact opnemen met Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.
 • Voor meer informatie over de Procedure van het projectbesluit en de vergunningen kunt u contact op nemen met Iris Wolters via windparken@overijssel.nl.

Met de vier windturbines in De Lutte gaat Prowind het klimaat niet redden: ‘Maar het is wel een begin’

Het energiesysteem van de toekomst

Cameradetectiesysteem voor de wespendief