Verlichting mag uit bij Windpark Koningspleij

Minder overlast voor omwonenden dankzij transpondersysteem

Het transpondersysteem van Lanthan Safe Sky (het zogenaamde Aircraft Detection Lighting System) van Windpark Koningspleij in Arnhem is geactiveerd. Dankzij dit systeem gaan de rode obstakellichten van de windturbines alleen nog maar aan wanneer er luchtvaartverkeer wordt gedetecteerd. Hierdoor wordt de overlast van de rode verlichting voor de omwonenden van het windpark aanzienlijk verminderd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het detectiesysteem van de vier windturbines goedgekeurd. Het transpondersysteem bij Windpark Koningspleij is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Gelderland.

Ans Mol, energiegedeputeerde van de provincie Gelderland: “We hebben de exploitanten van de Gelderse windparken actief geïnformeerd over de subsidie voor vliegtuigdetectie. Het transpondersysteem draagt bij aan het draagvlak bij windparken en we streven ernaar dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.”

In het Klimaatakkoord staat dat de 30 RES-regio’s in 2030 in Nederland 35 TWh duurzame energie op land opwekken. Windenergie speelt een essentiële rol in deze doelstellingen. De totale ambitie van Gelderland in 2030 is 6,5 TWh, waarvan ongeveer 2,5 TWh met windenergie.

Hoe werkt een transpondersysteem?

Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter, zoals bij Windpark Koningspleij, moeten wettelijk voorzien worden van obstakelverlichting. Deze verlichting maakt de windturbines zichtbaar voor vliegverkeer. Wanneer een vliegtuig in de schemer of nacht in de buurt komt van de windturbine, schakelt de obstakelverlichting in. En deze schakelt weer uit als er geen vliegtuig in de buurt van de windturbine vliegt.

Een goede samenwerking tussen de ILT en alle betrokken partijen en een testvlucht hebben geleid tot goedkeuring van het transpondersysteem. De ILT heeft geen bezwaar tegen het toepassen van het naderingsdetectiesysteem bij Windpark Koningspleij. Voor meer informatie: Obstakelverlichting van windturbines (rvo.nl)

Windpark Koningspleij: Samen aan de wind!

Windpark Koningspleij levert schone energie op voor ongeveer 13.000 huishoudens in de regio. De vier windturbines kunnen samen 34,5 miljoen kilowattuur (kWh) energie per jaar opwekken. Dit is ruim 5 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Arnhem.

Drie van de vier windturbines op Windpark Koningspleij zijn samen met inwoners uit Arnhem en omgeving gebouwd. Er zijn 575 mede-eigenaren die via Rijn en IJssel Energiecoöperatie participeren in het windpark. De windturbines leveren schone, lokaal geproduceerde energie op én een mooi rendement. Voor meer informatie: Windpark Koningspleij, samen aan de wind!

—————————————-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karin Dooren, Communicatie en Stakeholder Manager, Dooren@prowind.com

Duurzaam waarde creëren

Duurzaam waarde creëren

Thijs Afman, directeur van Prowind B.V. werkt al meer dan 20 jaar in de windbranche. ‘In Nederland zijn de locaties voor het opwekken van windenergie beperkt. Om de nog beschikbare ruimte optimaal te kunnen benutten, denken we bij Prowind creatief na over de mogelijkheden voor het opwekken, opslaan en delen van duurzame energie om zo de energietransitie verder te helpen. Dit vraagt om maatwerk, creativiteit en veel flexibiliteit. Niet alleen van ons, maar ook van de omgeving, overheden, bedrijven en energie coöperaties waar we nauw mee samenwerken.’

Thijs: ‘Een mooi voorbeeld vind ik onze samenwerking met een bedrijvenvereniging en tevens initiatiefnemer van een nieuw bedrijvenpark. Zij zien een windpark als een randvoorwaarde voor stabiele economische groei en behoud van werkgelegenheid in hun gemeente. Ons gezamenlijke doel is om het bedrijvenpark toegang te geven tot de duurzaam opgewekte energie van het windpark. Met een stroomcontract tussen het windpark en de aangesloten bedrijven is het mogelijk om de lokaal opgewekte stroom tegen een stabiele prijs in te kopen. Daarnaast zorgt een windpark voor CO2-reductie en voor blijvende werkgelegenheid in dit gebied.’

Lokale energie-hubs

‘Ook onderzoeken we bij Prowind de mogelijkheden van het creëren van lokale energie-hubs. Hierdoor wordt de synergie tussen een windpark, een bedrijvenpark en een gemeente nog sterker. Deze energie-hub zou kunnen bestaan uit een windpark, zonnepanelen op daken van bedrijven, een batterij voor opslag en een waterstofelektrolyser. Deze duurzame energieoplossingen voorzien samen in de groeiende energiebehoeften van het bedrijvenpark en de gemeente. De energie-hub zorgt voor een stabiele, duurzame energievoorziening, zonder netcongestieproblemen. Door gebruik te maken van de netaansluiting van het windpark kunnen we duurzame waarde creëren voor alle betrokken partijen.’

Prowind

Bij Prowind is geen project hetzelfde, want de komst van duurzame energieprojecten hebben altijd impact op een leefomgeving. Daarom steken we veel energie in de samenwerking met overheden, energiecoöperaties, bedrijven en omwonenden. Als mede-eigenaar van al onze projecten hebben we een gezamenlijk belang om hiervan een succes te maken. Als lid van LEO gaan we graag in gesprek met verschillende spelers en belanghebbenden over de ontwikkelingen en de uitdagingen en kansen in deze dynamische markt.

Samen met overheden, energiecoöperaties, bedrijven en omwonenden ontwikkelen, realiseren en beheren we wind op land projecten. In onze projecten integreren we deze projecten met oplossingen voor zon, waterstof en opslag. We denken altijd vooruit en bewegen mee met ontwikkelingen in de politiek en samenleving. Door buiten de kaders van de dynamische energiemarkt te zoeken naar kansen, kunnen we onze opdrachtgevers en de omgeving van projecten verrassen met creatieve oplossingen die duurzame waarde toevoegen en de lokale energietransitie verder brengen.

Plan voor windpark Horst en Telgt naar volgende fase

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden het ontwerp provinciaal inpassingsplan voor windpark Horst en Telgt vast. Het plan gaat over de bouw van 5 windturbines plus 2 onder voorwaarden in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt, in de gemeenten Ermelo en Putten. De 2 oostelijke turbines kunnen alleen worden gebouwd als ze voldoen aan het toekomstige beleid over de Wespendief. Vanaf 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan samen met de ontwerpbesluiten officieel ter inzage. Iedereen kan dan reageren door een zienswijze in te dienen.

Windpark Horst en Telgt

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines. Voordat zij het windpark kunnen bouwen is een inpassingsplan (dat is een provinciaal bestemmingsplan) nodig en moeten er vergunningen en ontheffingen worden verleend. Provincie Gelderland doet dit op verzoek van en samen met de gemeenten Ermelo en Putten. De bouw van de turbines op deze plek past bij de afspraken die wij samen met de energieregio’s hebben gemaakt, en zijn nodig om de overstap naar duurzame energie in Gelderland mogelijk te maken. Het windpark wekt voldoende stroom op voor ongeveer 40.000 huishoudens. Een aansluiting op het stroomnet is al geregeld en de initiatiefnemers voeren op dit moment onderzoek uit hoe het windpark kan bijdragen aan het verlichten van het stroomnet.

Hoe is het inpassingsplan tot stand gekomen?

Op 7 maart 2023 stelde provincie Gelderland het voorkeursalternatief en het voorstel voor de lokale milieunormen voor het windpark Horst en Telgt vast. Sindsdien is het milieueffectrapport (MER) aangevuld en bijgewerkt, zijn de ontwerpbesluiten voorbereid en is een provinciaal inpassingsplan opgesteld. Onze vooroverlegpartners en de gemeenteraden zijn gevraagd op het concept inpassingsplan te reageren. Ook voerden we gesprekken met de klankbordgroep en de omgeving over de plannen. Op basis van de ingediende reacties en de gesprekken met gemeenten, overlegpartners, klankbordgroep en omgeving is de laatste versie van het aanpassingsplan opgesteld: het ontwerp inpassingsplan. Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden dit ontwerp nu vast en leggen het ter inzage.

2 Turbines onder voorwaarden

Het windpark in het ontwerp inpassingsplan bestaat uit 5 windturbines en 2 onder voorwaarden. De 2 oostelijke windturbines kunnen alleen worden gebouwd als ze voldoen aan het toekomstige beleid over de Wespendief (een roofvogel uit de familie van de havikachtigen). Omdat het beleid over de Wespendief nog niet klaar is, is er eind 2023 geen aanleiding om het ontwerp PIP met minder dan 7 windturbines ter inzage te leggen. Bij vaststelling van het PIP wordt definitief getoetst aan het beleid voor de Wespendief. Dit kan dan alsnog gevolgen hebben voor de mate van stilstand en/of het aantal turbines in het windpark.

In het ontwerp inpassingsplan zijn ook lokale milieunormen opgenomen. Naast de eerder vastgestelde norm voor geluid (45 decibel) zijn nu ook aanvullende normen voor laagfrequent tonaal geluid, geluid in de nacht en een strengere slagschaduwnorm van bijna 0 uur per jaar in het plan verwerkt.

Reageren op de plannen

Vanaf donderdag 28 december is een link naar de digitale stukken te vinden op onze webpagina gelderland.nl/windparkhorstentelgt. U kunt de stukken ook op papier bekijken in de gemeentehuizen van Ermelo en Putten en op het Huis der Provincie in Arnhem. Reageren op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen kan van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024. Op de projectpagina staat dan ook alle informatie over hoe u kunt reageren en een zienswijze kunt indienen. Op 10 en 16 januari 2024 organiseert het project spreekuren om de plannen toe te lichten. Aanmelden voor de spreekuren kan via de projectpagina.

 

Gedeputeerde Staten stemmen in met Nota van Antwoord en wijzigingen in Participatieplan en NRD van Windpark de Lutte 

Gedeputeerde Staten hebben op 14 november 2023 ingestemd met de Nota van Antwoord en de wijzigingen in het Participatieplan en de NRD. De indieners van de zienswijzen en de reacties worden hierover afzonderlijk geïnformeerd. Er kunnen geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend tegen dit besluit.

Terinzagelegging

Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten op 23 mei 2023 om het concept participatieplan en de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windpark de Lutte gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen. Daarnaast is de commissie m.e.r. om advies gevraagd over beide documenten. Tijdens deze periode, zijn er zienswijzen en reacties ingediend. Deze zijn beantwoord in een Nota van Antwoord en samen met het advies van de commissie m.e.r. heeft dit geleid tot wijzigingen in het participatieplan en de NRD.

Opstellen Milieueffectrapportage en voorbereiden aanvragen voor besluiten

Initiatiefnemer Prowind B.V. gaat nu aan de slag met het uitvoeren van diverse onderzoeken, het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en het verder uitwerken van het plan voor het Windpark De Lutte .

Het MER is een rapport dat de milieueffecten van het project in beeld brengt. Hierdoor zijn de milieueffecten (en mogelijke maatregelen om negatieve effecten tegen te gaan of te beperken) in beeld voordat er een besluit wordt genomen over het project. Op basis van het MER en het plan voor het Windpark de Lutte wordt een concept projectbesluit en vergunningaanvragen door Prowind voorbereid. Naar verwachting worden deze documenten in het voorjaar van 2024 ingediend bij de provincie Overijssel.

Projectbesluit

Een projectbesluit is een vergunning voor de ruimtelijke ordening die de provincie kan verlenen aan een initiatiefnemer om een project uit te kunnen voeren. Naast een projectbesluit zijn er ook nog andere vergunningen nodig, zoals een omgevingsvergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, milieu, aanleggen van kabels en leidingen, natuur, water, ontgrondingen en dergelijke.

Participatieproces en lokaal eigendom

Parallel aan de uitvoering van de onderzoeken en het MER vindt een participatieproces plaats. In het participatieplan van Windpark de Lutte is beschreven waarover en hoe omwonenden en belanghebbenden mee kunnen denken over het project. Een belangrijkste stap in het participatieproces is het oprichten van een klankbordgroep. Vanuit de klankbordgroep wordt door de omgeving van het project input geleverd.

Tegelijkertijd wordt de komende tijd verder invulling gegeven aan lokaal eigendom. Dit houdt in dat de omgeving (gedeeltelijk) eigenaar kan worden van het project. Op deze manier kan de omgeving invloed uitoefenen op het project en meeprofiteren van de opbrengsten.

Meer informatie?

Over de inhoud van het project? Dan kunt u contact opnemen met Rolf Koster, projectleider van Prowind info@windparkdelutte.nl

 

Vraagtekens en aandachtspunten bij landelijke milieunormen windenergie

Op 1 november 2023 organiseerden NP RES en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) samen het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte  in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de sessie over de nieuwe landelijke normen, legt Paul Janssen van Pondera Consult uit wat de verschillen zijn met de ‘oude’ regels en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

‘Repowering’ en nieuwe windprojecten kunnen lastig worden

Paul laat een aantal aandachtspunten zien. Zo staat in de concept-normen dat de minimale afstand tussen een windturbine en een ‘windturbinegevoelig gebouw’ maximaal twee maal de tiphoogte van de turbine moet zijn. Alhoewel de precieze uitwerking hiervan nog niet helemaal duidelijk is, lijkt het erop bijvoorbeeld dat ‘repowering’ van windmolens die aan het einde van hun levensduur zijn, op de locatie waar ze nu staan, vaak niet mogelijk zal zijn. Ook andere concept-normen kunnen beperkingen voor opweklocaties opwerpen. Paul toont twee casussen van bestaande windparken die op basis van de nieuwe regels niet tot stand hadden kunnen komen. “Zijn de regels voldoende doordacht en is dit wat de wetgever ermee heeft beoogd?”, vraagt hij zich af.

Mogelijkheden wind op bedrijventerreinen nemen af

Thijs Afman van Prowind B.V. herkent zich in die vraag. “In Nederland zijn de meest geschikte locaties voor windenergie al vergeven”, zegt hij. “Wat overblijft zijn postzegels. Als de nieuwe regels zoals nu in concept van kracht worden, zal zeker een derde van de overgebleven locaties nog afvallen.” Vanwege de nieuwe regels voor externe veiligheid wordt het ook lastiger om windturbines te plaatsen op bedrijventerreinen. Terwijl die, om de gewenste energiehubs te vormen, juist nodig zullen zijn.”

Tot en met 22 november 2023 zienswijzen indienen

Samengevat wordt tijdens de sessie duidelijk dat er nog de nodige vraagtekens en aandachtspunten zijn rondom de nieuwe landelijke milieunormen. Op diverse punten lijken ze te ‘schuren’ met lokale normen en het halen van de RES-doestellingen. Benadrukt wordt dat het om concept-normen gaat en dat je er tot en met 22 november op kunt reageren. “Laat je horen en dien een zienswijze in”, adviseert Peter Derk Wekx van NP RES.

Tot 1 juli 2025 is het nog mogelijk windprojecten te ontwikkelen op basis van lokale milieunormen. Voorbeelden daarvan vind je op de  Helpdesk Wind op Land.

Meer informatie: Helpdesk Wind op Land

Nul uur slagschaduw bij windpark Horst en Telgt

Initiatiefnemers luisteren naar omgeving en verscherpen de norm voor slagschaduw

Ermelo, 10 oktober 2023De initiatiefnemers van windpark Horst en Telgt (Prowind en Veluwe-Energie) hebben na gesprekken met de provincie Gelderland, gemeenten Ermelo en Putten en omwonenden van het toekomstige windpark besloten om de norm voor slagschaduw te verscherpen van circa zes uur per jaar naar circa nul uur* per jaar. Hierdoor wordt voor omwonenden eventuele hinder van slagschaduw op hun woning maximaal beperkt. Software in de te bouwen windturbines zorgt ervoor dat de norm van circa nul uur per jaar wordt behaald. Om te zorgen dat deze niet wordt overschreden, worden de windmolens af en toe automatisch stilgezet.

*In de praktijk is een norm van precies nul uur per jaar niet haalbaar. Tijdens half bewolkt weer met afwisselend zon en wolken kan er een korte periode slagschaduw ontstaan. Wanneer dit gebeurt, duurt het enkele minuten voor de windturbines zijn uitgeschakeld.

Ronald van Veen, Wethouder gemeente Ermelo: “We zijn blij dat Prowind en Veluwe-Energie de norm voor slagschaduw naar (nagenoeg) nul terugbrengen. De energieopbrengst wordt hierdoor minder, maar voor de omwonenden is het een belangrijke stap om overlast te voorkomen. Door participatie met omwonenden is in belangrijke mate tegemoetgekomen aan hun zorgen.”

Wat is slagschaduw?

Slagschaduw ontstaat wanneer de zon tegen de bladen van de windturbines schijnt. Tot hoever deze schaduw reikt, is afhankelijk van de stand van de zon. Zo staat de zon hoger in de zomer dan in de winter wat ervoor zorgt dat de schaduw in de winter het langst is bij zonsopgang en -ondergang. Of iemand slagschaduw op zijn woning krijgt, is afhankelijk van de positie van de woning ten opzichte van de windturbine.

Hoeveel slagschaduw mag een windturbine veroorzaken?

Er is op dit moment geen landelijke norm voor slagschaduw. De oude landelijk slagschaduwnorm was dat een woning maximaal 17 dagen per jaar, 20 minuten per dag slagschaduw mocht hebben van windturbines. Hoewel er op dit moment geen norm van kracht is, nemen de initiatiefnemers de zorgen van de provincie, gemeenten en de omwonenden heel serieus en hanteren ze daarom een strengere norm van circa nul uur per jaar. Bij het toepassen van circa nul uur slagschaduw voldoet het windpark aan de nog vast te stellen landelijke norm van slagschaduw. Deze norm staat los van het aantal windmolens en de hoogte daarvan.

Kan men slagschaduw voorspellen?

Slagschaduw is goed te voorspellen. Voordat de windturbines worden gebouwd, moeten de initiatiefnemers door middel van een slagschaduwonderzoek aantonen dat ze kunnen voldoen aan de slagschaduwnorm van circa nul uur. In dit onderzoek berekenen ze wanneer en op welk tijdstip op de dag de woningen in het gebied geraakt kunnen worden door slagschaduw. Wanneer de windturbines er staan, meet een lichtmeter op de windturbines of de zon schijnt en wanneer er schaduw kan optreden. Ook zit er speciale software in de windturbines die berekent wanneer er sprake is van slagschaduw en hoelang dit duurt. Om te zorgen dat de norm van circa nul uur per jaar niet wordt overschreden, worden de windmolens af en toe automatisch stilgezet.

Wilt u meer weten over slagschaduw?

Meer (technische) informatie over slagschaduw van windturbines is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

10 Oktober inloopbijeenkomst Windpark Horst en Telgt

Provincie Gelderland, gemeente Ermelo, Putten en initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie organiseren op 10 oktober een inloopbijeenkomst voor Windpark Horst en Telgt.

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark met 7 windturbines. Windpark Horst en Telgt is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt. De provincie Gelderland werkt op dit moment aan het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP).

De inloopbijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 21.00 uur in Het Huis van Ermelo. Tijdens de inloopbijeenkomst worden belanghebbenden op de hoogte gesteld van  de laatste stand van zaken, de formele procedure, de lokale milieunormen, financiële participatie en de aangevulde natuuronderzoeken.

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met tijdsblokken van 1 uur. Zo kunnen bezoekers verspreid over de dag langskomen. In het blok kunnen vragen worden gesteld aan projectmedewerkers en specialisten.

Planning

Eind 2023 verwacht de provincie het ontwerp-PIP samen met het milieueffectrapport en de ontwerp-vergunningen. De stukken liggen dan 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen (formeel) reageren door een zienswijze in te dienen.

Prowind ondertekent Green Deal Industrieterrein de Nieuwe Haven Arnhem  

Vandaag ondertekent Prowind met 14 andere organisaties de Green Deal van Industrieterrein de Nieuwe Haven in Arnhem. Samen met haar partners wil StAB (Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen) kansen verkennen en oppakken in de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en circulaire economie. Nermina Kundiç (wethouder Economie Zaken) tekent mee en geeft het startschot voor deze projecten.

Toekomstbestendige bedrijventerrein

Arnhem heeft ambities om haar Bedrijventerreinen te verduurzamen en toekomstbestendig te laten zijn in 2030. Daarom initieerde ze, in samenwerking met Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB), een Green Deal convenant voor de Nieuwe Haven. Een Bedrijventerrein waarin ondernemers vorm kunnen geven aan duurzaam ondernemen, elkaar kennen en versterken. Dit plan omschrijft de eerste stappen van het proces en omvat het laatste kwartaal van 2023 en het jaar 2025. De bijdrage van de gemeente bestaat uit actieve deelname aan werkgroepen, zodat er korte lijntjes zijn voor vragen aan de overheid. Daarnaast co-financiert de gemeente de procesbegeleider, die gedurende de hele looptijd van de Green Deal deelnemende ondernemers helpt om de doelstellingen te behalen.

Duurzame projecten

Samen met haar partners wil StAB, kansen verkennen en oppakken in de energietransitie, klimaatadaptatie, op het gebied van mobiliteit en richting een circulaire economie. StAB levert met het verduurzamen van de Nieuwe Haven een bijdrage aan een toekomstbestendige regio. De bijdrage aan een toekomstbestendige regio zit in de versterking van het MKB, menselijk kapitaal en de
koppelkansen voor de toekomst met omliggende wijken en Bedrijventerreinen zoals Het Broek, de Beemd, IPKW, de Nieuwe Haven en Innofase.

Een gebiedsgerichte benadering, met focus op wensen en mogelijkheden vanuit ondernemers, waarbij onderwijs en overheid als partners worden betrokken. Met deze Green Deal zien gemeente en StAB de Triple Helix als kern van onze aanpak om door uitvoering van concrete projecten tot resultaat te komen. In deze Green Deal zijn een aantal projecten omschreven. In de komende maanden worden de projectteams, bestaande uit ondernemers van het Bedrijventerrein, de partners van de Green Deal en overige kennispartners naar behoeven gevormd.

Zie hier de video: De Green Deal in de Nieuwe Haven Arnhem – YouTube

Voor meer informatie: Home StAB – Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (stab-arnhem.nl)

Onderzoeken naar effecten op natuur en omgeving De Lutte

De onderzoeken naar de effecten op de natuur en de omgeving worden in opdracht van Prowind uitgevoerd door Adviesbureau Witteveen+Bos. Lisa Bovend’aerde, ecoloog van Witteveen+Bos vertelt graag iets over de onderzoeken en haar rol bij Windpark De Lutte.

Lisa: ‘Ik werk sinds 2019 voor Windpark De Lutte. Om een goed beeld te krijgen van de haalbaarheid van Windpark in De Lutte zijn we aan het begin van het project gestart met een quickscan van de omgeving. Hierbij is in kaart gebracht welke beschermde gebieden er zijn in het plangebied en welke beschermde soorten hier kunnen voorkomen.’

‘Een quickscan is nog niet gedetailleerd. Dit gebeurt pas tijdens de onderzoeken voor de milieueffectrapportage en voor het verkrijgen van de benodigde ontheffingen en vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.’

Onderzoeken voor de MER

‘Voor de MER maken we gedetailleerde stikstofberekeningen en onderzoeken we wat de effecten zijn van het toekomstige windpark op de vogels of vleermuizen in dit gebied. We onderzoeken de soorten vogels en vleermuizen, het aantal per soort, de vlieghoogte en hoe en wanneer ze van het gebied gebruikmaken. De informatie uit deze onderzoeken en onze aanbevelingen voor maatregelen om negatieve effecten op deze soorten te voorkomen/beperken, worden verwerkt in de milieueffectrapportage van Windpark De Lutte.’

Zoeken naar balans              

Lisa: ‘Een project als Windpark De Lutte is een puzzel. Het is continu zoeken naar een goede balans tussen het ontwikkelen en uitvoeren van een windpark en de impact die dit heeft op de natuur en de omgeving. Mijn belangrijkste doel is dat als het windpark er komt, dat dit dan zo min mogelijk negatieve impact heeft op de natuur en de omgeving.’

Voor meer informatie: Advies- en ingenieursbureau | Witteveen+Bos

Gedeputeerde Staten van Overijssel publiceert participatieplan en NRD van Windpark De Lutte

Aanleiding

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om medewerking te verlenen aan het project Windpark De Lutte. Op 8 december 2022 was er een startbijeenkomst hiervoor in het gebied. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 23 mei 2023 een besluit genomen over de volgende stap van de procedure. Wij vertellen u graag wat dit betekent.

Participatieplan

Prowind heeft, in afstemming met de provincie Overijssel en de gemeente Losser, een participatieplan opgesteld. In dit participatieplan is beschreven op welke momenten u wordt geïnformeerd over dit project en op welke manieren u wordt betrokken bij dit project of formeel kunt reageren. Hiermee weet u al vroeg wat u kunt verwachten en wanneer u kunt meepraten over het project.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Om het windpark straks te kunnen realiseren moet er een Milieueffectrapport (MER) opgesteld worden. De eerste stap in de procedure die daarbij hoort is een kennisgeving door het bevoegde gezag. Hiervoor is deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Bij het opstellen van de NRD is via de nieuwsbrief die door Prowind verstuurd wordt aan omwonenden gevraagd om input te leveren op de NRD. Hierop zijn een zestal reacties binnengekomen. Deze zijn meegenomen bij de afronding van de NRD. Een NRD is een soort plan van aanpak voor het op te stellen MER. Hierin wordt onder andere het volgende beschreven:

 • op welke wijze het MER wordt opgesteld
 • aan welke milieuaspecten deze wordt getoetst (bijvoorbeeld geluid, slagschaduw, veiligheid)
 • hoe de beoordeling van de milieuaspecten plaatsvindt en
 • welke alternatieven er worden afgewogen

Er worden in een NRD nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt. Het MER is bedoeld om verschillende varianten af te wegen op basis van de zowel positieve als negatieve te verwachten effecten, om zo tot een afgewogen voorkeur te komen als het gaat om de geplande inrichting.

Vervolgprocedure

Het Participatieplan en de NRD liggen gedurende zes weken ter inzage in de periode van 6 juni t/m 17 juli 2023. Iedereen kan in deze periode tegen deze stukken een zienswijze indienen. Ook worden onze wettelijke adviespartners en de commissie m.e.r. om advies gevraagd. Alle zienswijzen en adviezen die binnenkomen worden samengevat en beantwoord in een Nota van Antwoord. Deze Nota van Antwoord wordt vervolgens weer aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel voorgelegd ter besluitvorming. Na die besluitvorming wordt de Nota van Antwoord toegestuurd aan de zienswijzenindieners en de partijen die advies hebben ingediend. De binnengekomen zienswijzen en adviezen worden ook betrokken bij het opstellen van het MER.

Zienswijze indienen tegen het participatieplan en de NRD

Heeft u suggesties of opmerkingen voor het participatieplan? Of heeft u suggesties of opmerkingen met betrekking tot de NRD of de daarin benoemde alternatieven (binnen de genoemde kaders die in hoofdstuk 3 vermeld staan in de NRD)? Die kunt u indienen bij de Provincie Overijssel via onderstaande contactgegevens. Uw reactie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het project, meegenomen bij de inventarisatie van mogelijke oplossingen en/of de verdere uitwerking en invulling van de participatie. U kunt er daarnaast ook voor kiezen om een zienswijze in te dienen.

In de periode van 6 juni tot en met 17 juli 2023 zijn het participatieplan en de NRD digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar op:

 • Het gemeentehuis van Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
 • Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen via windparken@overijssel.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Concept Participatieplan en/of NRD Windpark de Lutte’. Het is ook mogelijk om schriftelijk uw reactie in te dienen bij:

 • Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
 • T.a.v. mevrouw I. Wolters
 • O.v.v. ‘Zienswijze Concept Participatieplan en/of NRD Windpark De Lutte’
 • Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Meer informatie?

 • Voor meer informatie over de inhoud van het plan, kunt u contact opnemen met Rolf Koster, de projectleider van Prowind: info@windparkdelutte.nl.
 • Voor meer informatie over lokaal eigendom, kunt u contact opnemen met Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.
 • Voor meer informatie over de Procedure van het projectbesluit en de vergunningen kunt u contact op nemen met Iris Wolters via windparken@overijssel.nl.