Idee voor vier windmolens langs de A1 in Deventer: met lokale betrokkenheid én professioneel

Om de klimaatdoelstellingen te halen, hebben de provincie Overijssel en de gemeente Deventer allebei gebieden aangewezen waar misschien windmolens kunnen komen: zoals langs de A1 in Deventer. De gemeente heeft hierover op 26 maart een besluit genomen en dit 28 maart gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat bedrijven en lokale organisaties voorstellen doen voor windmolens in deze gebieden. Daarom zijn de Deventer Energiecoöperatie, Coöperatie LochemEnergie en de ervaren windenergie-bedrijven Prowind en Pure Energie de samenwerking aangegaan. Hun idee voor de vier windmolens heet: Windpark Deventer A1.

Als er windmolens komen in Deventer, dan willen de initiatiefnemers dat de omgeving hierover kan meedenken en er wat aan heeft. En het moet ook professioneel worden aangepakt: de expertise van Prowind en Pure Energie draagt hieraan bij. Op 28 en 29 maart krijgt de omgeving een brief en een folder over het idee voor de vier windmolens. De initiatiefnemers zullen begin april een eerste voorstel indienen bij de provincie: een principeverzoek. Op woensdag 17 april is er een inloopbijeenkomst waarbij omwonenden in gesprek kunnen gaan met de initiatiefnemers.

Mogelijke posities voor de vier windmolens

Er lijkt ruimte voor twee windmolens ten noorden van de A1 tussen Colmschate en Bathmen. En daarnaast voor twee windmolens ten zuiden van de A1 naast afslag 24 (Deventer-Oost). Op de afbeelding zijn binnen de gele ovalen met groene stippen vier windmolens ingetekend. Dit zijn mogelijke posities voor de windmolens. De uiteindelijke posities kunnen worden bepaald na uitgebreid onderzoek.

De beoogde locatie, de groene stippen zijn windmolens.

 De twee coöperaties zorgen voor lokale betrokkenheid

De gedachte van de Deventer Energiecoöperatie en Coöperatie LochemEnergie (ook initiatiefnemer omdat het gebied bij de grens met Lochem ligt) is: “als er windmolens komen, dan zoveel mogelijk lokaal.” Dat betekent bijvoorbeeld dat de omgeving meedenkt bij het uitwerken van de plannen. Zo moeten er meerdere uitgebreide onderzoeken worden gedaan. Naar aanleiding hiervan kan nog het nodige veranderen. Waar mogelijk nemen de initiatiefnemers vragen, wensen en suggesties van de omgeving in de onderzoeken mee.

Daarnaast is de insteek van de Deventer Energiecoöperatie en Coöperatie LochemEnergie dat ze gezamenlijk voor 50% eigenaar worden van het windpark. Inwoners van de gemeente Deventer en de gemeente Lochem kunnen lid worden van de coöperaties en zo invloed hebben op wat er met de opbrengsten wordt gedaan. Ook kunnen ze straks via de coöperaties mee-investeren in de windmolens. Daarnaast zijn er andere manieren om ervoor te zorgen dat de inwoners van Lochem en Deventer ook ‘de lusten’ krijgen. Er wordt bijvoorbeeld een omgevingsfonds aangeboden en er zijn mogelijkheden zoals vergoedingen voor direct omwonenden. Samen met de omgeving kijken de vier initiatiefnemers wat het beste aansluit bij de lokale wensen.

Jarenlange ervaring

De windenergie-bedrijven Prowind en Pure Energie hebben jarenlange ervaring met het bouwen van windmolens en alles wat hiervoor nodig is, zoals uitgebreide onderzoeken. Daarbij is Pure Energie de bouwer van de twee bestaande windmolens in Deventer: Windpark Kloosterlanden. Het is het eerste windpark waarvan een energiecoöperatie en een windenergie-bedrijf samen eigenaar werden. Doordat de energiecoöperaties en windenergie-bedrijven samen de bal oppakken, komt er straks een professioneel plan en een goede uitvoering ervan- met veel aandacht voor lokale behoeften. Er zijn goede ervaringen met dit soort samenwerkingen.

In gesprek met de omgeving: 17 april inloopbijeenkomst

Op 28 maart en 29 ontvangt de omgeving een brief en een folder. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en de lokale politiek worden geïnformeerd. Op 17 april is er van 15.00 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in de Ichthuskerk (Holterweg 106 in Colmschate) waarbij alle geïnteresseerden welkom zijn. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen ze in gesprek gaan met de initiatiefnemers, en vragen en zorgen persoonlijk delen. Er is een aantal borden met informatie en realistisch ingetekende beelden van hoe de windmolens op de twee plekken langs de A1 eruit kunnen zien (visualisaties). Deze realistische beelden en meer informatie over het windpark, waaronder een videopresentatie en veelgestelde vragen, zijn te vinden op de website van het windpark: www.windparkdeventerA1.nl.

Vervolg

Begin april willen de vier initiatiefnemers een eerste voorstel, een principeverzoek, voor het windpark indienen bij de provincie. De provincie zal dan een inschatting geven of ze wil meewerken aan het initiatief. Als die inschatting positief is, zullen de initiatiefnemers in samenwerking met de betrokken overheden verdere stappen zetten. Zo wordt de omgeving inhoudelijk betrokken bij het uitwerken van de plannen voor de vier windmolens en de verdeling van de lusten. Dit gebeurt onder andere via een omgevingsraad. Voor en tijdens de inloopbijeenkomst wordt de omgeving gevraagd zich aan te melden voor deze omgevingsraad. Dit kan via info@windparkdeventerA1.nl.

 

 

Onderzoeken brengen effecten op omgeving van Windpark De Lutte in beeld

De Milieueffectrapportage van Windpark De Lutte wordt in opdracht van Prowind uitgevoerd door Adviesbureau Bosch en Van Rijn. Om helder uit te leggen wat de MER is, hebben we Lauran Cornax, projectleider van Bosch & Van Rijn gevraagd om wat te vertellen over de MER en zijn rol bij Windpark De Lutte.

Even voorstellen

Lauran Cornax werkt sinds 7 jaar bij Bosch & Van Rijn als projectleider en inhoudelijk adviseur voor planologische processen van zonne- en windenergieprojecten zoals Windpark De Lutte.

Lauran: ”Mijn belangrijkste doel als projectleider bij Bosch & Van Rijn is het bij elkaar brengen van alle benodigde informatie voor de Milieueffectrapportage (MER). Dit zijn onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw en de externe veiligheid. Maar ook onderzoeken we de mogelijke effecten van het windpark op de natuur en gezondheid, de bodem, grond- en oppervlaktewater, landschap en archeologie. In de Milieueffectrapportage staan daarnaast adviezen over hoe eventuele negatieve effecten van het windpark op de omgeving beperkt kunnen worden.”

Van onderzoeken naar voorkeursalternatief

“In de MER worden ook een aantal verschillende opstellingen van de windturbines (alternatieven) binnen het projectgebied onderzocht. Dit maakt het mogelijk om de milieueffecten van deze verschillende opstellingen in beeld te brengen en met elkaar te vergelijken. We doen deze onderzoeken voor drie verschillende opstellingen van de windturbines in De Lutte.”

”Op basis van informatie uit de MER, economische haalbaarheid, reacties uit de omgeving en de politiek en het advies van de provincie Overijssel kiest Prowind voor een voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief kan één van de onderzochte alternatieven zijn of een combinatie hiervan. Het VKA wordt op haar beurt ook onderzocht op de verschillende milieueffecten. Het voorkeursalternatief is de basis voor de vergunningaanvraag en het projectbesluit.”

Onafhankelijke partij

“Bosch & Van Rijn is een onafhankelijk adviesbureau voor duurzame energie en klimaatbeleid in Nederland. We hebben er geen zakelijk belang bij dat een project zoals Windpark De Lutte wordt gerealiseerd. Wel vinden we het heel belangrijk dat onze onderzoeken goed onderbouwd worden en helder weergeven wat de effecten van een windpark zijn op de omgeving.“

”Onze onderzoeken worden op verschillende momenten getoetst en beoordeeld door onder andere de Commissie MER, de provincie Overijssel (bevoegd gezag) en, wanneer men in beroep gaat, de Raad van State.”

Meer informatie: Bosch & Van Rijn, adviesbureau voor windenergie in Nederland (boschenvanrijn.nl)

REIJE versterkt lokaal eigendom in RES-regio Arnhem-Nijmegen

Vanaf de start van de RES heeft de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) besloten hier samen met andere energiecoöperaties actief een rol in te willen spelen in de RES-regio Arnhem-Nijmegen. Energie Samen spreekt met voorzitter Judith van de Geer over hoe ze dit hebben aangepakt.

Elke energieregio heeft vanuit het klimaatakkoord bepaalde doelstellingen geformuleerd. De invulling hiervan staat beschreven in hun Regionale Energiestrategie (RES). Een opgave die daarbij hoort, is het streven naar 50 procent lokaal eigendom van energieprojecten. Vanaf de start van de RES heeft de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) besloten hier samen met andere energiecoöperaties actief een rol in te willen spelen in de RES-regio Arnhem-Nijmegen. We spreken voorzitter Judith van de Geer over hoe ze dit hebben aangepakt.

Naast voorzitter van de REIJE is Judith bestuurslid van de samenwerkende energiecoöperaties in Gelderland: Energie Samen Gelderland. Ook werkt ze voor het Klimaatverbond, een ledenorganisatie van gemeenten, provincies en waterschappen die samen werken aan actief en impactvol klimaatbeleid.

Rijn en IJssel Energiecoöperatie
De REIJE bestaat nu 12 jaar. Aanvankelijk was het een kleine coöperatie met een beperkt aantal leden en taken: het ondersteunen van de verduurzaming van woningen door middel van het energieloket voor de gemeenten Rhenen, Renkum, Roosendaal en Arnhem. De REIJE ondersteunde inwoners van deze gemeenten bij de verduurzaming van hun huis, bijvoorbeeld met energiecoaches en warmtescans, en doet dat nog steeds.

Ook werd al snel ingezet op de ontwikkeling van een windenergieproject. Van de Geer: ‘De afgelopen tien jaar hebben we hier ons hard voor ingezet, waarbij we binnen de samenwerking met de projectontwikkelaar vooral de communicatie en het omgevingsmanagement hebben ingevuld. Afgelopen juni is het windpark geopend. Daarnaast hebben we drie zonneprojecten die dit najaar gerealiseerd worden.’

Lees verder: REIJE versterkt lokaal eigendom in RES-regio Arnhem-Nijmegen – Energie Samen

Bron: Energie Samen –  Schrijver: Jill de Boer

Zonnepark Klarenbeek

Windpark Koningspleij