Onderzoeken brengen effecten op omgeving van Windpark De Lutte in beeld

De Milieueffectrapportage van Windpark De Lutte wordt in opdracht van Prowind uitgevoerd door Adviesbureau Bosch en Van Rijn. Om helder uit te leggen wat de MER is, hebben we Lauran Cornax, projectleider van Bosch & Van Rijn gevraagd om wat te vertellen over de MER en zijn rol bij Windpark De Lutte.

Even voorstellen

Lauran Cornax werkt sinds 7 jaar bij Bosch & Van Rijn als projectleider en inhoudelijk adviseur voor planologische processen van zonne- en windenergieprojecten zoals Windpark De Lutte.

Lauran: ”Mijn belangrijkste doel als projectleider bij Bosch & Van Rijn is het bij elkaar brengen van alle benodigde informatie voor de Milieueffectrapportage (MER). Dit zijn onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw en de externe veiligheid. Maar ook onderzoeken we de mogelijke effecten van het windpark op de natuur en gezondheid, de bodem, grond- en oppervlaktewater, landschap en archeologie. In de Milieueffectrapportage staan daarnaast adviezen over hoe eventuele negatieve effecten van het windpark op de omgeving beperkt kunnen worden.”

Van onderzoeken naar voorkeursalternatief

“In de MER worden ook een aantal verschillende opstellingen van de windturbines (alternatieven) binnen het projectgebied onderzocht. Dit maakt het mogelijk om de milieueffecten van deze verschillende opstellingen in beeld te brengen en met elkaar te vergelijken. We doen deze onderzoeken voor drie verschillende opstellingen van de windturbines in De Lutte.”

”Op basis van informatie uit de MER, economische haalbaarheid, reacties uit de omgeving en de politiek en het advies van de provincie Overijssel kiest Prowind voor een voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief kan één van de onderzochte alternatieven zijn of een combinatie hiervan. Het VKA wordt op haar beurt ook onderzocht op de verschillende milieueffecten. Het voorkeursalternatief is de basis voor de vergunningaanvraag en het projectbesluit.”

Onafhankelijke partij

“Bosch & Van Rijn is een onafhankelijk adviesbureau voor duurzame energie en klimaatbeleid in Nederland. We hebben er geen zakelijk belang bij dat een project zoals Windpark De Lutte wordt gerealiseerd. Wel vinden we het heel belangrijk dat onze onderzoeken goed onderbouwd worden en helder weergeven wat de effecten van een windpark zijn op de omgeving.“

”Onze onderzoeken worden op verschillende momenten getoetst en beoordeeld door onder andere de Commissie MER, de provincie Overijssel (bevoegd gezag) en, wanneer men in beroep gaat, de Raad van State.”

Meer informatie: Bosch & Van Rijn, adviesbureau voor windenergie in Nederland (boschenvanrijn.nl)

REIJE versterkt lokaal eigendom in RES-regio Arnhem-Nijmegen

Vanaf de start van de RES heeft de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) besloten hier samen met andere energiecoöperaties actief een rol in te willen spelen in de RES-regio Arnhem-Nijmegen. Energie Samen spreekt met voorzitter Judith van de Geer over hoe ze dit hebben aangepakt.

Elke energieregio heeft vanuit het klimaatakkoord bepaalde doelstellingen geformuleerd. De invulling hiervan staat beschreven in hun Regionale Energiestrategie (RES). Een opgave die daarbij hoort, is het streven naar 50 procent lokaal eigendom van energieprojecten. Vanaf de start van de RES heeft de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) besloten hier samen met andere energiecoöperaties actief een rol in te willen spelen in de RES-regio Arnhem-Nijmegen. We spreken voorzitter Judith van de Geer over hoe ze dit hebben aangepakt.

Naast voorzitter van de REIJE is Judith bestuurslid van de samenwerkende energiecoöperaties in Gelderland: Energie Samen Gelderland. Ook werkt ze voor het Klimaatverbond, een ledenorganisatie van gemeenten, provincies en waterschappen die samen werken aan actief en impactvol klimaatbeleid.

Rijn en IJssel Energiecoöperatie
De REIJE bestaat nu 12 jaar. Aanvankelijk was het een kleine coöperatie met een beperkt aantal leden en taken: het ondersteunen van de verduurzaming van woningen door middel van het energieloket voor de gemeenten Rhenen, Renkum, Roosendaal en Arnhem. De REIJE ondersteunde inwoners van deze gemeenten bij de verduurzaming van hun huis, bijvoorbeeld met energiecoaches en warmtescans, en doet dat nog steeds.

Ook werd al snel ingezet op de ontwikkeling van een windenergieproject. Van de Geer: ‘De afgelopen tien jaar hebben we hier ons hard voor ingezet, waarbij we binnen de samenwerking met de projectontwikkelaar vooral de communicatie en het omgevingsmanagement hebben ingevuld. Afgelopen juni is het windpark geopend. Daarnaast hebben we drie zonneprojecten die dit najaar gerealiseerd worden.’

Lees verder: REIJE versterkt lokaal eigendom in RES-regio Arnhem-Nijmegen – Energie Samen

Bron: Energie Samen –  Schrijver: Jill de Boer

Zonnepark Klarenbeek