Onderzoeken brengen effecten op omgeving van Windpark De Lutte in beeld

De Milieueffectrapportage van Windpark De Lutte wordt in opdracht van Prowind uitgevoerd door Adviesbureau Bosch en Van Rijn. Om helder uit te leggen wat de MER is, hebben we Lauran Cornax, projectleider van Bosch & Van Rijn gevraagd om wat te vertellen over de MER en zijn rol bij Windpark De Lutte.

Even voorstellen

Lauran Cornax werkt sinds 7 jaar bij Bosch & Van Rijn als projectleider en inhoudelijk adviseur voor planologische processen van zonne- en windenergieprojecten zoals Windpark De Lutte.

Lauran: ”Mijn belangrijkste doel als projectleider bij Bosch & Van Rijn is het bij elkaar brengen van alle benodigde informatie voor de Milieueffectrapportage (MER). Dit zijn onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw en de externe veiligheid. Maar ook onderzoeken we de mogelijke effecten van het windpark op de natuur en gezondheid, de bodem, grond- en oppervlaktewater, landschap en archeologie. In de Milieueffectrapportage staan daarnaast adviezen over hoe eventuele negatieve effecten van het windpark op de omgeving beperkt kunnen worden.”

Van onderzoeken naar voorkeursalternatief

“In de MER worden ook een aantal verschillende opstellingen van de windturbines (alternatieven) binnen het projectgebied onderzocht. Dit maakt het mogelijk om de milieueffecten van deze verschillende opstellingen in beeld te brengen en met elkaar te vergelijken. We doen deze onderzoeken voor drie verschillende opstellingen van de windturbines in De Lutte.”

”Op basis van informatie uit de MER, economische haalbaarheid, reacties uit de omgeving en de politiek en het advies van de provincie Overijssel kiest Prowind voor een voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief kan één van de onderzochte alternatieven zijn of een combinatie hiervan. Het VKA wordt op haar beurt ook onderzocht op de verschillende milieueffecten. Het voorkeursalternatief is de basis voor de vergunningaanvraag en het projectbesluit.”

Onafhankelijke partij

“Bosch & Van Rijn is een onafhankelijk adviesbureau voor duurzame energie en klimaatbeleid in Nederland. We hebben er geen zakelijk belang bij dat een project zoals Windpark De Lutte wordt gerealiseerd. Wel vinden we het heel belangrijk dat onze onderzoeken goed onderbouwd worden en helder weergeven wat de effecten van een windpark zijn op de omgeving.“

”Onze onderzoeken worden op verschillende momenten getoetst en beoordeeld door onder andere de Commissie MER, de provincie Overijssel (bevoegd gezag) en, wanneer men in beroep gaat, de Raad van State.”

Meer informatie: Bosch & Van Rijn, adviesbureau voor windenergie in Nederland (boschenvanrijn.nl)