Onderzoeken naar effecten op natuur en omgeving De Lutte

De onderzoeken naar de effecten op de natuur en de omgeving worden in opdracht van Prowind uitgevoerd door Adviesbureau Witteveen+Bos. Lisa Bovend’aerde, ecoloog van Witteveen+Bos vertelt graag iets over de onderzoeken en haar rol bij Windpark De Lutte.

Lisa: ‘Ik werk sinds 2019 voor Windpark De Lutte. Om een goed beeld te krijgen van de haalbaarheid van Windpark in De Lutte zijn we aan het begin van het project gestart met een quickscan van de omgeving. Hierbij is in kaart gebracht welke beschermde gebieden er zijn in het plangebied en welke beschermde soorten hier kunnen voorkomen.’

‘Een quickscan is nog niet gedetailleerd. Dit gebeurt pas tijdens de onderzoeken voor de milieueffectrapportage en voor het verkrijgen van de benodigde ontheffingen en vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.’

Onderzoeken voor de MER

‘Voor de MER maken we gedetailleerde stikstofberekeningen en onderzoeken we wat de effecten zijn van het toekomstige windpark op de vogels of vleermuizen in dit gebied. We onderzoeken de soorten vogels en vleermuizen, het aantal per soort, de vlieghoogte en hoe en wanneer ze van het gebied gebruikmaken. De informatie uit deze onderzoeken en onze aanbevelingen voor maatregelen om negatieve effecten op deze soorten te voorkomen/beperken, worden verwerkt in de milieueffectrapportage van Windpark De Lutte.’

Zoeken naar balans              

Lisa: ‘Een project als Windpark De Lutte is een puzzel. Het is continu zoeken naar een goede balans tussen het ontwikkelen en uitvoeren van een windpark en de impact die dit heeft op de natuur en de omgeving. Mijn belangrijkste doel is dat als het windpark er komt, dat dit dan zo min mogelijk negatieve impact heeft op de natuur en de omgeving.’

Voor meer informatie: Advies- en ingenieursbureau | Witteveen+Bos